VAKCINĀCIJAS AKTUALITĀTES LATVIJĀ


…………………..2011.gads

Vakcînu lieta noslçgusies, jautâjumi paliek - farmacija-mic.lv , 2011.g. 3.janvâris


2010.gada 2.puse

Reìistrç ðosezon pirmo gripas slimnieku - BNS, 2010.g. 9. decembris

Uz laiku atliek valsts apmaksâto vakcinâciju pret rotavîrusu - "Apollo", 2010.g. 7. decembris.

Reìistrçts ðogad pirmais difterijas gadîjums - www.DELFI.lv, 2010.g. 7.decembris

PVO: ðoziem 'cûku gripas' uzliesmojums nav gaidâms - www.DELFI.lv, 2010.g. 14.novembris

Pirmos gripas gadîjumus prognozç decembrî vai janvârî - LETA, 2010.g. 12. oktobris

Gripas sezona varçtu sâkties decembra beigâs - DELFI sievietçm, 2010.g. 27. septembris

Rudens klât ar saaukstçðanâs slimîbâm - Latvijas Infektoloìijas centrs, Medicine.lv, 2010.g. 24. septembris

LIC uzsâk iedzîvotâju vakcinâciju pret sezonâlo gripu - www.DELFI.lv, 2010.g. 24. septembris

Daudz cilvçku Latvijâ nenovçrtç veselîbas riskus, saslimstot ar gripu - DELFI sievietçm, 2010.g. 22.septembris

Latvijâ pieejama jauna veida gripas vakcîna – tiem, kas baidâs no potes - DELFI sievietçm, 2010.g. 2. septembris

PVO: A/H1N1 gripas pandçmija beigusies - www.DELFI.lv, 2010.g. 10.augusts

Eiropas zâïu uzraugi atzîst par droðu vakcînu pret rotavîrusu - www.DELFI.lv, 2010.g. 28. jûlijs

Izstrâdâs rekomendâcijas hlamidiozes un cilvçka papilomas vîrusa diagnostikai - DELFI, 2010.g. 5. jûlijs2010.gada 1.puse

Kâ pasargât bçrnu no infekcijâm nometnes vai Dziesmu svçtku laikâ? - Jûlija Pudenko sadarbîbâ ar bçrnu infektoloìi Daci Zavadsku, DELFI, 2010.g. 21. jûnijs

Meitenes varçs bez maksas vakcinçties pret papilomas vîrusu - LETA, 2010.g. 17.jûnijs

Speciâlisti atbild mammas jautâjumiem par vakcinâciju - : Sindija Meluðkâne, mammam.lv/tetiem.lv , 2010.g. 10.jûnijs

Slimîbas, pret kurâm vajadzçtu vakcinçties - LETA VIDEO, 2010.g. 9.jûnijs

PVO saglabâ H1N1 pandçmijas statusu - www.DELFI.lv, 2010.g. 3.jûnijs

Bçrni pirms ceïoðanas uz ârzemçm ir jâvakcinç, ârsti satraukti par poliomielîtu - www.maminuklubs.lv, 2010.g. 02. jûnijs

Bçrnu vakcinâcija pret çrcçm - 2x lçtâk - Vakcinâcijas Dienests, 2010.g. 21. maijs

Vai mûsdienâs cilvçkiem ir jâvakcinçjas? Kas mûs sarg⠖ Dievs vai potes? - Raidîjums "Aktuâla Diskusija". Sarunas turpinâjums. Latvijas Kristîgâ radio studijâ Aelita Folkmane - Burgere - cilvçks, kas seðus gadus padziïinâti pçta vakcinâcijas problçmas. 2010.gada 23.aprîlis.

Trîs jaunas potes bçrniem - «Apollo», 2010.g. 19. aprîlis

Vai mūsdienās cilvēkiem ir jāvakcinējas? Kas mūs sargā – Dievs vai potes? - Raidījums "Aktuāla Diskusija". Latvijas Kristīgā radio studijā; Ilze Vingre - Latvijas Infektoloģijas centra docente - speciāliste. 2010.gada 16.aprīlis.

BKUS: slimnīcās bieži inficējas ar rota vīrusu - www.DELFI.lv, 2010.g. 12. aprīlis

Valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu veiks ģimenes ārsts - LETA, 2010.g. 6. aprīlis

Prognozç lielu çrèu aktivitâti, aicina vakcinçties - www.DELFI.lv, 2010.g. 25. marts

Çrce - maza, bet bîstama! - Ilze Apine, Veselîbas centra 4 sabiedrisko attiecîbu speciâliste. www.delfi.lv, 2010.g. 22. marts

Veselîbas klubs - Ar kâdâm grûtîbâm ðobrîd, zinot vecâku un arî sabiedrîbas viedokli, antivakcinâcijas kustîbu, ârsti saskaras ikdienâ vakcinçjot bçrnus un arî pieauguðos? Vai vakcinâcijas lîmenis krîtas? No kurâm potçm atsakâs un kâpçc? Jauninâjumi vakcinâcijas kalendârâ un vecâku attieksme pret jaunajâm potçm - pneimokoku, B-hepatîta izmainîto plânu, vçjbakâm? Arî HPV? Vai arî pieauguðie vakcinçjas kûtrâk?
LR1 studijâ pediatre, bçrnu infektoloìe, profesore Dace Gardovska, bçrnu infektoloìe Ilze Grope, ZVA zâïu blakusparâdîbu monitoringa nodaïas vadîtâja vietniece, ârste Zane Neikena un pediatre Ieva Tauriòa.
"...tâdu îstu vakcinâcijas pretinieku ðodien studijâ vis nebûs, jo, lai arî mçdz teikt, ka tieði strîdos dzimst patiesîba, tâ tomçr ir tâda, ka vakcinçðanâs ir un bûs. Tâdçï svarîgâk par ðíçpu lauðanu strîdu krustugunîs mums ðíita lietiðía iespçja izsvçrt vakcinâcijas iegucumus un riskus." (Raidîjuma vadîtâjas ievadvârdi)

Gripa Latviju ierindo 2. vietâ pasaulç. Intervija ar LIC vadîtâju Jâzepu Keiðu - Latvijas Avîze, 2010.g. 15. marts

Latvijâ 2. lielâkâ mirstîba no tâ dçvçtâs cûku gripas - «Apollo», 2010.g. 13. marts

Atklâtâ ceturtdiena - LTV1 raidîjums par vakcinâciju. Studijâ divu bçrnu mâmiòa Kristîne Kîna, profesore, Bçrnu slimnîcas Bçrnu slimîbu klînikas vadîtâja Dace Gardovska, imunologs Lauris Lîcîtis, materiâlu kopas http://potes.dabas-bçrni.net/ viedotâja Aelita Folkmane–Burgere, Infektoloìijas centra infekcijas slimîbu epidemioloìiskâs uzraudzîbas un imunizâcijas nodaïas vadîtâjs Jurijs Perevoðèikovs un pacientu tiesîbu juriste Solvita Olsena. 2010. g. 11. marts.

Uzdod gâdât par visu bçrnu vakcinâciju - www.DELFI.lv, 2010.g. 11. marts

Izstrâdâs priekðlikumus vecâku informçðanâ par bçrnu vakcinâciju - "Apollo", 2010. g. 11. marts

Pçc mazuïa nâves uzdod gâdât par bçrnu vakcinâciju - TVNET, 2010. g. 11. marts

Miris, iespçjams, ar tuberkulozi saslimuðais zîdainis - BNS, 2010.g. 9.martâ

Veselîbas ministre: Vakcinâcija ir efektîvâkâ profilakse - «Apollo», Piektdiena, 5. marts

Ar tuberkulozi saslimuðâ mazuïa veselîbas stâvoklis ir ïoti smags - BNS/TVNET, 2010.g. 5.martâ

VAKCINÂCIJAS REÂLÂ PUSE - Aelita Folkmane-Burgere, "Apollo", Ceturtdiena, 4.marts

Vai jaundzimuðos nepiecieðams vakcinçt? - "Apollo", Ceturtdiena, 4.marts

Slimnîcâ smagâ stâvoklî ievietots nevakcinçts mazulis - "Panorâma", 2010.g. 3.marts

Bçrnu slimnîcâ ârstçjas ar tuberkulozi smagi slims bçrns - LETA, 2010.g. 3.martâ

Laikraksts: ðogad bûs daudz çrèu - www.DELFI.lv, 2010.g. 2. marts

VM: lçmums nepirkt 'cûku gripas' vakcînu bija pareizs - www.DELFI.lv, 2010.g. 20. februâris

Piecu gadu laikâ seðkârt sarûk trakumsçrgas izplatîba - www.DELFI.lv, www.DELFI.lv, 2010.18. februâris

Jaunu bezmaksas poðu pret encefalîtu vairs nebûs - Dace Dirþine,Zemgales Ziòas, 2010.g. 9.februâris

Geitss nabadzîgajâm valstîm sola 10 miljardus dolâru vakcînâm - LETA, 2010.g. 29. janvâris

Sâkusies Dzemdes kakla vçþa profilakses nedçïa - LETA, 2010.g. 25. janvâris

Vakcinâcija. Melnâ puse.
Mâras Vildes raksts þunâlam "Patiesâ Dzîve", Nr.1, 2010.g.15.janvâris

Igaunijâ zudumâ varçtu aiziet treðâ daïa cûku gripas vakcînu - LETA, 2010.g. 14. janvâris

Iedzîvotâjus aicina vakcinçties pret çrèu encefalîtu - Zane Rutkovska, TVNET, 2010.g. 8.janvâris

Vairs nebûs pieejams medikaments pret çrèu encefalîtu - www.DELFI.lv, 2010.g. 8. janvâris

Kad mazulim pielîp garais klepus... - Mâmiòu Klubs, 2010.g. 5.janvârî2009.gads


Skaïu traci ap bçrnu vakcînâm sacçluði pieauguðie. Daþi ìimenes ârsti un farmaceiti iebilst pret Veselîbas ministrijas paplaðinâto obligâto vakcinâcijas kalendâru. Viòi uzskata, ka potçt bçrnus pret smagu caureju, plauðu karsoni un dzemdes kakla vçzi Latvija nevar, jo nav tik bagâta. Tikmçr bçrnu vecâki par jauno vakcînu ievieðanu tikai priecâjas.

AKTUÂLI: Latvijas mediji noklusç ziòu par dzîvu putnu gripas vîrusu N1H5 Baxter International 18 valstîm nosûtîtâs vakcînâs - www.atklajumi.lv

Igaunijâ pret 'cûku gripu' vakcinçti vairâk nekâ 4600 cilvçki - www.DELFI.lv, 2009.g. 29. decembris

Jaunais vakcinâcijas kalendârs – par/pret bçrniem vai par/pret valsti?
9. decembris (2009) | Lolita Lûse, LV.LV

Par vakcināciju nav vienota viedokļa - Liene Barisa, NRA, 2009.g. 3.decembris

Jaunâ gripa varçtu skart 20% eiropieðu; EK rîkos vienotu vakcînu iepirkumu - www.DELFI.lv, 2009.g. 2. decembris

Veselîbas sistçmai var palîdzçt profilakse - Inese Krûmiòa, 2009.g. 2.decembrs

Uz lasîtâju jautâjumiem atbild ârste Inguna Vecvagare - speciâli TVNET, 2009.g. 23.novembris

Igaunijas olimpieði pirmie saòems vakcînu pret jauno gripu - www.DELFI.lv, 2009.g. 19. novembris

Ìimenes ârstus bez maksas vakcinçs pret gripu - www.DELFI.lv, 2009. 17.novembris

Kâ pasargât bçrnu no pandçmiskâs gripas? - TVNET, 2009.g. 12.novembris
"Ðajâ nedçïâ notikuðajâ Valsts Imunizâcijas padomes sçdç tika pieòemts lçmums ieteikt Veselîbas ministrijai un valdîbai konkursa kârtîbâ iepirkt vakcînas pret jauno gripu. Konkursa kârtîbâ arî tiks noskaidrots, kuras firmas vakcîna bûs pieejama Latvijâ.
Lai gan Latvijas Organiskâs sintçzes institûta direktors Ivars Kalniòð ir minçjis, ka vakcînu sastâvâ esoðâ viela skvalçns var izraisît centrâlâs nervu sistçmas traucçjumus, epidemioloìe Raina Nikiforova stâsta, ka skvalçns pretrgripu vakcînâs ir jau vairâkus gadus, vienkârði neviens tam nav iepriekð pievçrsis îpaðu uzmanîbu. "


Rozentâle: vakcînu pret 'cûku gripu' jâtirgo brîvajâ tirgû - www.DELFI.lv, 2009.g. 16. novembris

Bçrnu slimnîcâ ârstçjas pieci ar jauno gripu slimi bçrni - LETA, 2009.g. 10.novembris

Jaunu meiteòu vakcinâcija ir ilgtermiòa aizsardzîba

Jaunâ gripa A gripa (H1N1). Jautâjumi un atbildes

Papildu potes vakcinâcijas kalendârâ nâkamgad tomçr bûs - LETA, 2009. g. 9. novembrî

Infektoloìijas centra pârstâvis: vakcinâciju bûtu jâapmaksâ valstij - Linda Miltiòa, TVNET, 2009.g. 9.novembrî

Kas notiek Latvijâ?:Kam izdevîgas jaunas vakcînas par valsts budþeta naudu? - Lâsma Rozenfelde, www.delfi.lv, 2009.g. 6. novembris

Vakcinçties pret jauno gripu pagaidâm varçtu bût riskanti - LETA, 2009.gada 1.novembrî

Mediíe: vakcinçties pret jauno gripu pagaidâm varçtu bût riskanti - LETA, 2009.g. 1. novembris

Par vakcînu jâjautâ ginekologam - Diâna Odumiòa, "Druva", 2009.g. 28.oktobrî

Kas tev jâzina par jauno gripu! - Zane Zâlîte-Kïaviòa, Veselîba, 2009.g. 7.oktobrî

ASV piespiedu vakcinâcijai gatavojas pakïaut pusmiljonu cilvçku - TVNET, 2009.g. 30.septembrî

Jaunâs gripas vîrusa slimnieku skaits ir pieaudzis lîdz 30 - LETA, 2009.g. 21. septembris

Aicina veikt B hepatîta bezmaksas eksprestestus - TVNET, 2009.g. 31.augustâ

Latvijai mazas cerîbas laikus iegâdâties vakcînu pret "cûku gripu" - TVNET, 2009.g. 27.jûlijâ

Jelgavas Pârlielupç izsludina trakumsçrgas karantînu - Edgars Kupès, Zemgales ziòas, 2009.g. 9. jûnijs

Ðogad novçrojama augsta çrèu aktivitâte - www.DELFI.lv, 2009.g. 2. jûnijs

Difterijas briesmas joprojâm pastâv - Inga Muiþniece, Bauskas Dzîve, 2009.g. 2.jûnijs

Pçc pretgripas vakcînas bçrniem trîs reiþu lielâks risks nonâkt slimnîcâ - "Apollo", 2009.g. 30.maijs

Valsts iepirks vakcînas bçrniem - www.DELFI.lv, 2009.g. 26. maijs

Zinâtnieks: cûku gripa varçtu sasniegt arî Latviju - LETA, 2009.g. 28. aprîlis

LIC vakcînu pret çrèu encefalîtu saòçmuði 11 182 cilvçki - LETA, 2009.g. 25. aprîlis

SVA: saslimstîba ar A hepatîtu samazinâs - www.DELFI.lv, 2009.g. 24. aprîlis

SVA: Vakcinâcija ir ieguldîjums valsts ekonomikâ - LETA, 2009.g. 21.aprîlis

Prognozç A hepatîta slimnieku skaita pieaugumu - LETA, 2009.g. 14. aprîlis

Riska pagastos vakcîna pret çrèu encefalîtu bçrniem bez maksas - Ilze Kalniòa, Druva, 2009.g. 8.aprîlis

Latvijâ ir otrs lielâkais pret çrèu encefalîtu vakcinçto skaits Eiropâ - LETA, 2009.g. 7.aprîlî

Bçrnus no smagas saslimðanas iespçjams pasargât - "Ogres Vçstis", 2009.g. 2. aprîlis

Sâkas çrèu aktivitâtes sezona - LETA, 2009.g. 30. marts

Vecumnieku un Bârbeles pagastâ vairâk nekâ tûkstotim bçrnu vakcîna bez maksas - Inga Muiþniece, Bauskas Dzîve, 2009.g. 25.martâ

SVA: martâ mazâk saslimuðo ar A hepatîtu- www.DELFI.lv, 2009.g. 25. marts

Vakcinâcija kâ efektîva iespçja izvairîties no plauðu karsoòa un vidusauss iekaisuma - TVNET, 2009.g. 17.martâ

Vakcinâcija pret dzemdes kakla vçzi glâbs simtiem jaunu sievieðu dzîvîbu (AR BAGÂTÎGIEM KOMENTÂRIEM!) - Marija Zvaigznîte, Latvijas Onkoloìijas centra vecâkâ ordinatore, www.delfi.lv, 2009.g. 17. marts

Saslimstîba ar A hepatîtu joprojâm ir augsta - TVNET, 2009.g. 10.martâ

SVA: saslimstîba ar A hepatîtu joprojâm ir augsta - www.DELFI.lv, 2009.g. 10. marts

Saslimstîba ar A hepatîtu Latvijâ joprojâm augsta - www.DELFI.lv, 2009.g. 25. februâris

Janvârî un februârî saslimstîba ar A hepatîtu Latvijâ joprojâm augsta - TVNET, 2009.g. 25.februârî

Jaunas potes bçrnu vakcinâcijas kalendârâ - Vineta Vizule, "Diena", 2009.gada 12.februârî

Ir nepieïaujami mirt no slimîbas, ko var novçrst - Dr. Dace Matule, DELFI Sievietçm, 9. februâris 2009.g. 9. februâris

Kâ rîkoties, kad A hepatîts izplatâs bçrnu vidû? - DELFI Sievietçm, 2009.g.2. februâris

Palielinâs A hepatîta izplatîba bçrnu vidû - www.DELFI.lv, 2009.g. 28. janvâris

Laboratoriski apstiprinâti 46 gripas gadîjumi - LETA, 2009.g. 27.janvârî

Palielinâs jauno A hepatîta gadîjumu skaits - TVNET, 2009.g. 15.janvârî

SVA prognozç gripas aktivitâtes pieaugumu - www.DELFI.lv, 2009.g. 13. janvâris

Eiropas dienvidu un rietumu daïâ ir sâkusies sezonâla gripas izplatîba - LETA, 2009.g. 10.janvârî

Eiropas dienvidu un rietumu daïâ ir sâkusies sezonâla gripas izplatîba - LETA, 2009.g. 10. janvâris2008.gads

Ìençtika: modernâs vakcînas - Pauls Pumpçns, Zinâtnes Vçstnesis, 2008.g. 13.oktobris

Pirms doðanâs uz Eiropas èempionâtu futbolâ iesaka vakcinçties pret masalâm - LETA, 2008.g. 1.jûnijâ

VAKCINÂCIJA: IZVÇLES TIESÎBAS - Aelita Folkmane-Buregere, "Apollo", 2008.gada 16.aprîlî

Potes mîlulim - Latvijas Avîze, 2008.gada 16.aprîlî

Jaunumi bçrnu bezmaksas vakcinçðanâ pret çrèu encefalîtu - "Auseklis", 2008.g. 14.janvârî2007.gads

Tikai vakcinçðanâs pasargâ no difterijas - "Latvijas Avîze", 2007.gada 22.decembrî

Atkal pote! - Ilze Vingre, "Apollo", 2007.g. 6.novembrî

VAKCINÂCIJAS PROBLÇMAS: EMOCIJAS VAI FAKTI? - "Apollo", Aelita Folkmane, 2007.g. 5.novembrî

Ar vakcinâciju vçl var nesteigties - TVNET, Malda Ilgaþa, 2007.g. 10.oktobrî

Sâkta vakcinâcija pret gripu - TVNET, 2007.g. 5.oktobrî

Mâmiòâm nav izskaidrota vakcinâcijas loma - TVNET/www.maminas.lv , 2007.g. 10.septembrî

Vakcinâcija pret vçjbakâm bçrniem bûs obligâta - LETA, 2007.g. 2.augustâ

Liepâjnieki apzinîgi vakcinçjas pret difteriju

Bezmaksas vakcinâcijai atsaucîba daþâda - Kristîne Pastore, Kurzemes Vârds, 2007.g. 8.maijâ

Latvijâ difterijas izplatîba joprojâm ir epidçmijas lîmenî - TVNET, 2007.g. 2.martâ

Ìimenes bûðanas: vakcinâcija – jâ vai nç... - Lîga Brûvere, Rîgas Balss, 2007.g. 10.janvârî2006.gads

Atklâj pârkâpumus medikamentu centralizçtajos iepirkumos - LETA, 2006.g. 18.decembrî

Lai ceïojums ârpus Eiropas neatstâtu rûgtas atmiòas - Zigmunds Bekmanis, 2006.g. 2.decembrî

Pçc gripas potes jâiet uz aptieku. Un divreiz... - Valda Madalâne, Latvijas Avîze, 2006.g. 21.novembrî

- Aija Krustiòa, «Praktiskais Latvietis» Treðdiena, 25. oktobris (2006)

Rozentâle konsultç valsti par vakcinâcijâm un sadarbojas ar tâs raþotâjiem - Liene Barisa, NRA, 2006.g. 29.maijâ
"Latvijas Infektoloìijas centra vadîtâja Baiba Rozentâle, kas vada arî Veselîbas ministrijai pakïauto Imunizâcijas valsts padomi, vairâku gadu garumâ sadarbojusies un saòçmusi naudu no firmas GlaxoSmithKline, liecina Valsts amatpersonu deklarâcijas."

Lai ðoruden nesaslimtu - Latvijas Avîze, 2006.g. 18.septembrî

POTÇT? NEPOTÇT? - Aija Krustiòa, "Praktiskais latvietis", 2006.g. 30.augustâ

Esi potçjies? - Aija Krustiòa, "Praktiskais latvietis", 2006.g. 24.augustâ

Par bçrnu veselîbu jârûpçjas vecâkiem paðiem - Lîga Brûvere, "Rîgas Balss", 2006.g. 27.jûnijâ

Bçrni bezmaksas pretçrèu potes saòems vien nâkamgad - Jânis Zvçrs, NRA, 2006.g. 29.maijâ

Çrèu safari ir izdevies - TVNET, 2006.g. 24.maijâ

Slimot ar vçjbakâm vai potçties? - Lîga Brûvere, "Rîgas Balss", 2006.g. 18.maijâ

Vai potçties ir kaitîgi? - Margarita Krûmiòa, "Rîgas Balss", 2006.g. 3.maijâ
"Latvijas Infektoloìijas centra ârste, medicînas zinâtòu doktore Ilze Vingre saka, ka vakcînas nepiesâròo organismu ar kaitîgâm vielâm un nemazina imunitâti pret citâm slimîbâm, tâs nenoârda arî imûnsistçmu. - - - Ja dzîves vietas tuvumâ ir saskarsmes iespçja ar çrcçm, vienîgâ profilakse pret çrèu encefalîtu ir vakcinâcija. - - - Vakcînas ir droðas un kvalitatîvas."

Plâno par valsts naudu atkal vakcinçt pret gripu - Liene Barisa, NRA, 2006.g. 24.aprîlî
"VM norâda, ka, pçc speciâlistu domâm, eksperimentâlâ kârtâ sâktâ vakcinâcija esot sasniegusi mçríus – iedzîvotâju imunitâtes stiprinâðanu, masu saslimðanas ar gripu mazinâðanu, kâ arî cilvçki tikuði pasargâti no îpaði smagas saslimðanas un komplikâcijâm. Taèu statistiku, kas to apliecinâtu, vçrðoties Sabiedrîbas veselîbas aìentûrâ (SVA), kas akciju koordinçja, Veselîbas un obligâtâs apdroðinâðanas aìentûrâ (VOAVA), kas slçdz lîgumus ar ìimenes ârstiem, un VM, neizdevâs iegût. Nevienam nav zinâms, cik lielâ mçrâ potes vakcinçtos pasargâja no saslimðanas. "

Bûs pieejama vakcîna pret rotavîrusu - Zane Zâlîte, Diena, 3. marts (2006)

Pirmâ vakcîna pret rotavîrusu Eiropâ - TVNET, 2006.g. 2.martâ

Vakcînu droðîba - Aija Krustiòa, "Praktiskais latvietis", 2006.g. 11.janvârî2005.gads

Bçrnus vakcinçs pret çrèu encefalîtu un B hepatîtu - LETA, 2005.g. 8.decembrî

Bez maksas vakcînas pret gripu var saòemt arî vecie cilvçki - LETA, 2005.g. 5.decembrî

Bez maksas vakcinâciju pret gripu plâno veikt ilgâk - LETA, 2005.g. 4.decembrî

Vakcinâcijas plusi un mînusi - Latvijas Avîze, 2005.g. 2.decembrî

Bçrnus un vecus cilvçkus pret gripu potçs bez maksas - Sarmîte Feldmane, Druva, 2005.g. 6.novembrî

Viens, divi, trîs... gripa nâk! Îstais laiks vakcinçties! - Ilze Apine, „Veselîbas centra 4” sabiedrisko attiecîbu speciâliste, 2005.g. 4.novembrî
"Ðodien tiek izmantotas vakcînas, kurâm praktiski nav blakusparâdîbu un kuras var tikt izmantotas gan pieauguðajiem, gan bçrniem."

Neaizmirsîsim aiziet pie ârsta! - Indra Ozoliòa, «Latvijas Avîze», 31. oktobris (2005)

Vakcinâcija: par un pret - "Kurzemnieks", 2005.g. 19.oktobrî

Vienojas atvçlçt lîdzekïus mazu bçrnu un vecu cilvçku vakcinâcijai pret gripu - LETA, 2005.g. 18.oktobrî

Plâno pret gripu vakcinçt mazus bçrnus un vecus cilvçkus - LETA, 2005.g. 14.oktobrî

Aicinâs iedzîvotâjus vakcinçties pret gripu - 2005.g. 13.oktobrî

NEPOPULÂRA PATIESÎBA PAR VAKCINÂCIJU - Aelita Folkmane, DELFI Sievietçm, 2005.g. 6. oktobris

Rîgas skolçnus vakcinçs pret B hepatîtu - LETA, 2005.g. 12.septembrî

Vakcinâcija pçc jûsu vçlçðanâs - TVNET, 2005.g. 30.martâ

Vai jûs jau izsaucât vakcinçtâjus? - TVNET, 2005.g. 29.martâ
"Kritiku neiztur arî apgalvojumi, ka ar vakcinâciju cilvçks kaitç sev, jo ievada organismâ sveðus antigçnus. - - - ...vakcinçðanâs ir vienîgais veids, kâ mçs katrs varam sev sniegt maksimâli iespçjamo garantiju pret ðo bîstamo slimîbu."

Mazais un bîstamais insekts - çrce! - TVNET, 2005.g. 8.martâ

RAKSTI ÞURNÂLÂ "DOCTUS":
Kas bûtu jâzina par iespçjamo putnu gripas pandçmiju?
Vîrusu infekciju neiroloìiskâs komplikâcijas
Nepatiesîbas – drauds zâïu droðîbai
Bçrnu imunoloìijas praktiskie jautâjumi
Aknas un infekcijas slimîbas
Aukstuma izraisîtâs augðçjo elpoðanas ceïu slimîbas, to ârstçðana un profilakse
Klepus
Bieþâkie neiroloìiskie sindromi zîdaiòiem2004.gads

Profilaktiskâs potes ceïotâjiem - Delfi, 30. novembris 2004

Atkal jâvakcinçjas pret difteriju - TVNET, 2004.g. 11.maijâ

PVO Latviju râda kâ vienu no slimâkajâm ES valstîm - LETA, 2004.g. 19.maijâ

Skolâs vakcinç pret çrèu encefalîtu ar vakcînâm, kas nav piemçrotas bçrniem - TVNET, 2004.g. 26.februârî

Tuvojas jauna gripas mutanta pandçmija - Ingrîda Mièâne, speciâli RB, "Rîgas Balss", 2004.g. 12.februârî

Atklâs izstâdi par vakcinâcijas vçsturi - LETA, 2004.g. 9. februâris

Gripas sezona ir klât! - TVNET, 2004.g. 23.janvârî

Vçl var vakcinçties pret gripu - LETA, 2004.g. 21.janvârî

Atbild Latvijas Infektoloìijas centra speciâlisti - TVNET, 2004.g. 6.janvârî

RAKSTI ÞURNÂLÂ "DOCTUS":
Gripa un tâs komplikâcijas
Bez tabu laiks farmâcijâ
HIV un AIDS
Zinâðanu, ticîbas vai efektivitâtes âbols
Mâjas pneimonijas zîdaiòiem un vecâkiem bçrniem
Akûts vidusauss iekaisums pediatra praksç
Imunopreparâtu pielietojuma iespçjas
Par antibiotikâm
Baktçriju rezistence un nozokomiâla infekcija
Kuòìa-zarnu trakta mikroflora un Clostridium difficile infekcija
Drudzis bçrniem
Plauðu slimîbu izraisîtâji un riska faktori
“Labie” un “sliktie” mikroorganismi – fakti un viedokïi
Antivirusâlie preparâti elpceïu vîrusu infekciju ârstçðanai
Probiotiku pretinfekciozâ darbîba
Gripa un tâs komplikâcijas2003.gads

"Mûsu cilvçks" – Pasaules Veselîbas organizâcijas pârstâve Latvijâ Aiga Rûrâne - LTV Panorâma, 2003.g. 7.aprîlî

Bçrnus sâks vakcinçt pret çrèu encefalîtu bez maksas - TVNET, 2003.g. 31.martâ

Iespçja vakcinçties pret çrèu encefalîtu jebkurâ diennakts laikâ - TVNET, 2003.g. 26.martâ

Potes pirms ceïojuma - TVNET, 2003.g. 24.martâ

Mediíi iesaka potçties pret çrèu encefalîtu ar vakcînu, kas nesatur konservantu - TVNET, 2003.g. 27.februârî

RAKSTI ÞURNÂLÂ "DOCTUS":
Par vakcinâciju pret vçjbakâm
Mûsu partneri - vîrusi
Dzemdes kakla vçzis un cilvçka papillomas vîruss
Çrces – ne tikai slimîbu pârnesçjas
Vides piesâròojums ârstniecîbas rezultâtâ2002.gads

Laiks domât par nâkamo çrèu aktivitâtes sezonu - TVNET, 2002.g. 19.novembrî

ASV speciâlisti aicina veikt masveida vakcinâciju pret bakâm - www.DELFI.lv, 2002.g. 9. jûlijs

Latvijâ augstâkâ saslimðana ar difteriju Eiropâ - LETA, 2002.g. 16. jûlijs

RAKSTI ÞURNÂLÂ "DOCTUS":
Droðâkâ aizsardzîba pret infekcijas slimîbâm
Cilvçka normâlâ mikroflora un antibiotikas2001.gads

Saslimstîba ar gripu niecîga, tomçr gripas epidçmija iespçjama.

Pret gripu vakcinçjas mazaktîvi - LETA, 2001.g. 10. oktobris, "Speciâlisti norâda, ka vakcinâcija ir vienîgais efektîvais profilakses lîdzeklis pret gripu."

Policijas akadçmijas studentiem cûciòu epidçmija draud ar komplikâcijâm - TVNET, 2001.g. 30.martâ

Visâs Latvijas lielâkajâs pilsçtâs - gripas uzliesmojums - TVNET, 2001.g. 20.februârî

Gripas uzliesmojumu prognozç janvâra otrajâ pusç - Signe Andersone, LETA, 2001.g. 2.janvârî2000.gads

Vairâk vakcinçjas pret difteriju, bet epidçmiju apturçt vçl nevar - TVNET, 2000.g. 22.novembrî

NVVC: kamçr Latvijâ necirkulç gripas vîruss, ieteicama vakcinâcija pret gripu - Signe Andersone, LETA, 2000.g. 21.novembrî

Konstatç ðogad pirmos gripas slimniekus - Signe Andersone, LETA, 2000. g. 7. novembrî

Rîgas skolâs atsâks skolçnu vakcinâciju - TVNET, 2000.g. 13.septembrî

Vakcinācija: satura rādītājs


Sākuma lapa


© Aelita Folkmane - Burgere 2004-2012
e-pasts: jaunieberni@inbox.lv
| Veidotājs | Autortiesības un mājas lapas lietošanas noteikumi | Reklāmas iespējas | Sponsoriem |